الماس

از فشار زندگی نترسید

به یاد داشته باشید

فشار ، توده زغال سنگ را به الماس تبدیل میکند

 

/ 6 نظر / 10 بازدید
زهرا

امروز ترا می نگريستم که می گريستی گفتم در شب اگر باران بيايد زمين سياه می شود و تو می گويی آهسته تر فکر بکن هوا تاريک است

زهرا

ميدانم که نمی شود همراه باران ساعت پيش بر زمين باريده باشی ولی چهره خيست اينجا روی زمين به من لبخند می زند ... ... ... نه عزيزم ! حالا که بالای سرم ايستاده ای و لبخند می زنی نبايد آن سنگ را در اين گودال آب می انداختی داشتم شعری برايت می گفتم

mahdi

[قلب][قلب][قلب][قلب][چشمک]