فریاد های خفته (sleepyells)

مرد از زن خیلی تنهاتره! مرد لاک به ناخوناش نمیزنه که هروقت دلش یه جوری شد،دستشو باز کنه و ناخوناشو نگاه کنه و ته دلش از خودش خوشش بیاد! مرد موهاش بلند نیست که توی بی کَـسی کوتاهش کنه و اینجوری لج کنه با همۀ دنیا! مرد نمیتونه وقتی دلش گرفت زنگ بزنه به دوستش و گریه کنه و خالی شه! مرد حتی دردهاشو اشک که نه، یه اخـمِ خشن میکنه و می چسبونه به پیشونیش! یه وقتایی ، یه جاهایی ، به یه کسایی باید گفت : میـــــــــــــم ... مثلِ مـــــرد

     steps to understanding

Whitebridge was a small village,and old people often came

and lived there. Some of them had a lot of old furniture,and

they often did not want some of it, because they were in a

smaller house now, so every Saturday morning they put it

out, and other people came and looked at it, and sometimes

they took it away because they wanted it

Every Saturday, Mr and Mrs Morton put a very ugly old

bears head out at the side of their gate, but nobody wanted

it. Then last Saturday, thay wrote, Iam very lonely

here. please take me, on a piece of paper and put it near

the bears head. They went to the town, and came home

in the evening. There were now two bears heads in front of

their house, and there was another piece of paper. It

.said, I was lonely too

Mallt

steps to understanding

Two solders were in camp. The first ines name was George

and the second ones name was Bill. George said, Have you 

    got a piece of paper and an envelope, Bill?  Bill sai, yes, I

have, and he gave them to him

Then George said, Now I havent got a pen. Bill have him his

and George wrote his letter. Then he put it in the envelope

and said, Have you got a stamp, Bill? Bill gave him one

Than Bill got up and went to the door, so George said to

him, Are you going out? Bill said Yes Iam, and he opend

the door. George said, Please put my letter in the box

in the office, and... He stopped

What do you want now? Bill said to him

George looked at the envelope of his letter and

answered, What is your girl-friends address?              Mallet

نوشته شده در ساعت توسط مدیر|


آخرين مطالب
» 7 آبان روز ...
» زبان نگاه
» آموزش
» نفسم میگیرد
» برای خودم متاسفم...
» امیدوارم شر نشه ...
» تولد
» کاش می شد ...
» بی حوصله ...
» تقدیم به .....

Design By : RoozGozar.com